Chế Độ Kế Toán Chuẩn mực kế toán 41 chuẩn mực kế toán quốc tế doanh nghiệp cần tuân thủ

41 chuẩn mực kế toán quốc tế doanh nghiệp cần tuân thủ

3829

Kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng cùng nền kinh tế thế giới. Vì vậy, những chuẩn mực kế toán quốc tế cũng cần được áp dụng và triển khai trong ngành kế toán Việt Nam. Hiện nay, hệ thống kế toán quốc tế bao gồm 41 chuẩn mực kế toán quốc tế và 9 chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính được IASB ban hành. Các kế toán của doanh nghiệp nên tìm hiểu và nắm bắt kịp thời để tránh mắc sai sót trong công việc.

1. Vì sao doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt chuẩn mực kế toán quốc tế

Theo các chuyên gia kế toán của PwC Việt Nam cho rằng nên có sự chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS (Chuẩn mực kế toán Việt Nam) sang IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) cũng như cập nhật các điểm mới về IFRS.

IFRS
Doanh nghiệp nên áp dụng IFRS

Hiện nay, IFRS chưa bắt buộc phải áp dụng ở Việt Nam, tuy nhiên đã có nhiều doanh nghiệp đi trước, đón đầu chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS. Quá trình chuyển đổi này giúp cho doanh nghiệp có thể nhìn lại toàn bộ báo cáo tài chính hiện tại và sẵn sàng tiếp cận các chính sách tài  chính quốc tế.

Đồng thời, sự chuyển đổi này còn tác động sâu rộng đến nhiều khía cạnh khác trong hoạt động của doanh nghiệp, như hệ thống tổ chức, quy trình sản xuất, kiểm soát, hệ thống thông tin.

Khi IFRS chính thức được áp dụng tại Việt Nam thì doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thay đổi lớn là tất yếu. Vì vậy, việc áp dụng sớm sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ những khó khăn có thể phải đối mặt, những thay đổi cần thiết và đưa ra phương pháp phù hợp với doanh nghiệp.

Việc áp dụng IFRS có lợi cho doanh nghiệp, đồng thời cũng có những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt đó là sự khác biệt cơ bản giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo quốc tế.

chuẩn mực kế toán quốc tế
Chuẩn mực kế toán quốc tế mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Ngoài ra, việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế còn giúp cho doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung hội nhập sâu rộng hơn với nền kinh tế thế giới, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác cùng nước ngoài, tạo thêm nguồn vốn.

2. Sự hình thành chuẩn mực kế toán quốc tế

Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC – International Accounting Standards Committee) thành lậ̣p năm 1973. Năm 2001, đổ̉i thành Hộ̣i đồ̀ng chuẩn mực kế́ toán quố́c tế́ (IASB – International Accounting Standards Board)

Với sự tham gia của nhiều tổ chức thành viên từ nhiều quốc gia trên thế giới, IASB có nhiệm vụ soạn thảo, ban hành và công bố các Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS – International Accounting Standards)

chuẩn mực kế toán quốc tế
Việt Nam nên áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế

Từ năm 2003, IAS được gọi là Chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính (IFRS – International Financial Reporting Standards) (Các chuẩn mực IAS được ban hành trước đó vẫn mang tên cũ)

Mục đích của những tiêu chuẩn này không chỉ là tính chính xác của kế toán mà còn là sự toàn vẹn và minh bạch Báo cáo tài chính. IASB đã và vẫn đang tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn IAS/IFRS.

3. 41 chuẩn mực kế toán quốc tế

Tính đến 1/1/2011, đã có 41 chuẩn mực kế toán quốc tế và 9 chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính được IASB ban hành.

+ IFRS 1 ( First-time Adoption of International Financial Reporting Standards ): Áp dụng lần đầu IFRS

+ IFRS 2 (Share-based Payment): Thông tin dựa trên cổ phiếu

+ IFRS 3 ( Business Combinations): Hợp nhất kinh doanh

+ IFRS 5 ( Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations): Tài sản dài hạn chờ để bán và hoạt động gián đoạn

+ IFRS 6 ( Exploration for and Evaluation of Mineral Resources): Thăm dò và đánh giá tài sản nguyên khoáng sản

+ IFRS 7 ( Financial Instruments: Disclosures): Công cụ tài chính: Trình bày

+ IFRS 8 ( Operating Segments): Bộ phận kinh doanh

+ IFRS 9 ( Financial Instruments): Công cụ tài chính

+ IFRS 10 (Consolidated Financial Statements): Báo cáo tài chính hợp nhất

+ IFRS 11 ( Joint Arrangements): Cam kết về sự liên kết

+ IFRS 12 ( Disclosure of Interests in Other Entities): Công bố lợi ích giữa các bên liên quan khác

+ IFRS 13 ( Fair Value Measurement):Đo lường giá trị hợp lý

+ IFRS 14 ( Regulatory Deferral Accounts):các khoản hoãn lại theo luật định

+ IFRS 15 ( Revenue from Contracts with Customers):Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng

+ IFRS 16 (Leases): Thuê tài sản

+ IFRS 17 (Insurance Contracts): Hợp đồng bảo hiểm

chuẩn mực kế toán quốc tế
Chuẩn mực kế toán quốc tế có 41 chuẩn mực

41 chuẩn mực kế toán quốc tế ( IAS):

+ IAS 1 ( Presentation of Financial Statements): Trình bày Báo cáo tài chính

+ IAS 2 ( Inventories): Hàng tồn kho

+ IAS 3 ( Consolidated Financial Statements): Báo cáo tài chính hợp nhất.

+ IAS 4 (Depreciation Accounting): Kế toán khấu hao tài sản.

+ IAS 5 (Information to Be Disclosed in Financial Statements): Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính

+ IAS 6 ( Accounting Responses to Changing Prices): Xử lý kế toán đối với thay đổi về giá.

+ IAS 7 (Statement of Cash Flows): Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

+ IAS 8 (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors): Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, và sai sót

+ IAS 9 (Accounting for Research and Development Activities): Kế toán đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển.

+ IAS 10 (Events After the Reporting Period): Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

+ IAS 11 (Construction Contracts): Hợp đồng xây dựng

+ IAS 12 (Income Taxes): Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ IAS 13 (Presentation of Current Assets and Current Liabilities): Trình bày các khoản Tài sản lưu động và Nợ ngắn hạn Không dựa trên IAS 13

+ IAS 14 (Segment Reporting): Báo cáo bộ phận

+ IAS 15 (Information Reflecting the Effects of Changing Prices): Thông tin phản ánh ảnh hưởng của thay đổi giá

+ IAS 16 (Property, Plant and Equipment): Tài sản cố định hữu hình

+ IAS 17 (Leases): Thuê tài sản

+ IAS 18 (Revenue): Doanh thu

+ IAS 19 (Employee Benefits ): Lợi ích nhân viên

+ IAS 20 (Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance): Kế toán đối với các khoản tài trợ của Chính phủ và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ

+ IAS 21( The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates): Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

+ IAS 22 (Business Combinations): Hợp nhất kinh doanh.

+ IAS 23 (Borrowing Costs): Chi phí đi vay

+ IAS 24 (Related Party Disclosures): Thông tin về các bên liên quan

+ IAS 25 (Accounting for Investments): Kế toán các khoản đầu tư.

+ IAS 26 (Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans): Kế toán và báo cáo về kế hoạch hưu trí

+ IAS 27 (Consolidated and Separate Financial Statements): Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất

+ IAS 28 (Investments in Associates): Đầu tư vào công ty liên kết

+ IAS 29 (Financial Reporting in Hyperinflationary Economies): Báo cáo tài chính trong điều kiện siêu lạm phát

+ IAS 30 (Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions): Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự

+ IAS 31 (Interests In Joint Ventures): Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

+ IAS 32( Financial Instruments: Presentation): Công cụ tài chính: Trình bày và công bố

+ IAS 33 (Earnings Per Share): Lãi trên cổ phiếu

+ IAS 34 (Interim Financial Reporting): Báo cáo tài chính giữa niên độ

+ IAS 35 (Discontinuing Operations): Các bộ phận không còn tiếp tục hoạt động.

+ IAS 36 (Impairment of Assets): Tổn thất tài sản

+ IAS 37 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets): Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

+ IAS 38 (Intangible Assets): Tài sản vô hình

+ IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement): Công cụ tài chính

+ IAS 40 (Investment Property): Bất động sản đầu tư

+ IAS 41 (Agriculture): Nông nghiệp

Việc chuyển đổi, áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ tạo ra những tác động lan tỏa đối với công tác điều hành doanh nghiệp, sáng tỏ, minh bạch trong tài chính, kế toán, tạo động lực cho nguồn vốn, đảm bảo phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Các kế toán cũng như doanh nghiệp cần nắm rõ những quy tắc này và tạo điều kiện thích hợp để chuyển đổi, nhanh chóng hội nhập cùng kế toán quốc tế.

Xem thêm:

Mách bạn cách xác định giá phí hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua

Hướng dẫn hạch toán trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất kinh doanh là gì? Các phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh