Tải về mẫu thư giải trình của Ban Giám đốc

thư giải trình
Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 29/08/2020
ketoan.vn
122 Lượt đọc

Thư giải trình của Ban Giám đốc là một trong những bằng chứng kiểm toán vô cùng quan trọng của mỗi cuộc kiểm toán. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu thư giải trình của Ban Giám đốc cơ bản nhất.

Thư giải trình của Ban Giám đốc là gì?

Thư giải trình của Ban Giám đốc gửi cho kiểm toán viên để giải trình những vấn đề có liên quan đến các thông tin tài chính đang được kiểm toán và xác định trách nhiệm của họ đối với tính xác thực, độ tin cậy của các thông tin này.

Thư này được coi như bằng chứng kiểm toán, được lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán để tiện truy cứu sử dụng. Ngoài thư giải trình chính thức kèm báo cáo tài chính gửi cho kiểm toán viên, trong quá trình kiểm toán, Ban Giám đốc có thể phải có nhiều thư giải trình để giải đáp các yêu cầu cụ thể của kiểm toán viên.

Những vấn đề cần có trong thư giải trình

1. Các giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của Ban Giám đốc

a. Lập và trình bày báo cáo tài chính

Kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán cung cấp giải trình bằng văn bản về việc Ban Giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng. Kể cả việc trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính đó. Theo điều khoản của hợp đồng kiểm toán.

b. Thông tin được cung cấp và tính đầy đủ của các giao dịch

Kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán cung cấp giải trình bằng văn bản về việc Ban Giám đốc đã cung cấp cho kiểm toán viên tất cả các thông tin liên quan và các quyền tiếp cận theo điều khoản của hợp đồng kiểm toán. Tất cả các giao dịch đã được ghi chép và phản ánh trong báo cáo tài chính.

c. Mô tả trách nhiệm của Ban Giám đốc trong các giải trình bằng văn bản

Các giải trình bằng văn bản phải mô tả trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán. Như cách thức mà các trách nhiệm này được mô tả trong điều khoản của hợp đồng kiểm toán.

2. Các giải trình bằng văn bản về các vấn đề khác

Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam khác quy định các vấn đề cụ thể mà kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán giải trình bằng văn bản. Ngoài các yêu cầu đó. Nếu kiểm toán viên xác định cần thu thập thêm giải trình bằng văn bản nhằm bổ sung cho các bằng chứng kiểm toán khác liên quan đến báo cáo tài chính hoặc các cơ sở dẫn liệu cụ thể của báo cáo tài chính thì kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị cung cấp giải trình bằng văn bản về các vấn đề khác đó.

Mời bạn đọc tải về mẫu thư giải trình của Ban Giám đốc TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Mời tải về mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất!

Tải về mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp mới nhất

Biểu mẫu báo cáo công việc theo thời gian cho nhân viên, nhà quản lý…

Tải về mẫu thư xác nhận số vốn thực góp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *